Positiv transportmarknad  tack vare statligt stöd

2022-03-09

vy över Stockholm Transportstyrelsens årliga rapport om transportmarknaden visar på stora skillnader i hur pandemin påverkat marknaderna för person- och godstransporter. Foto: Liza Simonsson

Pandemin har överlag slagit hårt mot transportföretagen. Men det finns undantag. Främst på godstransportmarknaderna där många företag ökat såväl omsättning som lönsamhet.

Transportstyrelsens årliga rapport om utvecklingen på marknaderna för väg- och järnvägstransporter visar på stora variationer i hur pandemin påverkat marknaderna för person- och godstransporter.

– Det är knappast förvånande att det kraftigt minskade resandet återspeglas i röda siffror bland företagen som kör passagerartrafik, säger Jonathan Sundin, utredare på Transportstyrelsen.

Motsatt förhållande gäller godstransporter på väg och järnväg. Bland åkeriföretagen har den sammanlagda omsättningen ökat samtidigt som lönsamheten förbättrats under 2020.

Även bland företagen som kör gods på järnväg noteras en positiv utveckling.
Förklaringen ligger delvis i det stöd som företagen tagit emot. Under 2020 fördelades stöd dels i form av miljökompensationer motsvarande 200 miljoner kronor, dels i form av pandemistöd motsvarande cirka nio miljoner kronor.

– Utan dessa stöd hade de flesta företagen gjort förluster, säger Jonathan Sundin, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen ser att det kan finnas en risk med fortsatt långvariga stöd till godstågsföretagen.

– Samtidigt som stöden i dagsläget är en förutsättning för företagens möjligheter att konkurrera med vägsidan och vilja göra investeringar för framtiden kan alltför omfattande stöd på sikt göra företagen beroende av hjälp från staten för att kunna generera vinster, säger Jonathan Sundin.

Transportmarknaden i siffror 2021