Höjda avgifter föreslås från 2023

2022-06-21

Bild på fyra foton som representerar varsitt trafikslag. Transportstyrelsen föreslår höjda avgifter från 2023.

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter från 2023, en del sänkningar men i huvudsak handlar det om höjningar. Ett par exempel på förslag till höjning är avgifterna för att ta ett drönarkort och för att registrera sig som operatör medan en sänkning föreslås för vägtrafikregisteravgiften.

Transportstyrelsen ser varje år över de avgifter som tas ut för tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning för att säkerställa att intäkter motsvarar kostnader.

Inom flera områden har reglerna, och därmed den tillståndsprövning och tillsyn som Transportstyrelsen utför, blivit mer komplex. Det är ett av skälen till att många av förslagen innebär höjda avgifter. Ett annat är utmaningar med att göra rätt beräkningar av uppstartskostnader och volymer när ny verksamhet införs. Och ett tredje är att myndigheten avstod från höjningar under pandemin, något som nu behöver justeras för att komma i balans.

Regeringen har beslutat om förlängd tid för Transportstyrelsen att nå balans mellan intäkter och kostnader. Senast 2028 ska avgifterna vara balanserade. Inom flera områden är de föreslagna höjningarna ett första steg, som kommer att behöva följas av fler höjningar.

– Vår verksamhet är komplex och ofta styrs vi av internationella regler. Kraven på att erbjuda säkra samhällstjänster är förstås också en viktig parameter. Vi har höga krav på att effektivisera och automatisera processer och ska ta ut avgifter som motsvarar de kostnader vi har för verksamheten. I år innebär det att vi föreslår höjda avgifter på många områden, säger ekonomidirektör Rosie-Marie Fors.

Höjda avgifter inom luftfart, sjöfart och vägtrafik

Höjningarna i förslaget gäller såväl registerhållningsavgifter som avgifter för tillstånd och tillsyn. Höjningar föreslås både för aktörer som bedriver verksamhet och för personliga certifikat. Några exempel på områden eller branscher som påverkas är:

  • Luftfartsskydd, drönare, flygoperatörer
  • Fartyg, lotsdispenser
  • Yrkestrafikföretag och trafikskolor.

Avgiften för registrering i vägtrafikregistret förslås sänkas till 62 kronor (från 75 kronor) per fordon.

Här finns förslaget.

Inga förändringar på järnvägsområdet

I förslaget finns inga avgiftsförändringar inom järnvägsområdet. Den 1 juni införlivades det fjärde järnvägspaketet i svensk lagstiftning och vissa avgifter justerades med anledning av det. Inga ytterligare justeringar föreslås inför årsskiftet.

Beslut om nya avgifter fattas av Transportstyrelsens generaldirektör under hösten. Nya avgifter gäller därefter från och med den 1 januari 2023.

Läs mer om Transportstyrelsens avgifter.