Så kan villkoren bli bättre ombord

2021-05-03

Bilden visar en sjöman på ett fartyg. Transportstyrelsen har lämnat ett åtgärdsförslag på elva punkter till regeringen för att sjöfarten ska bli säkrare. Foto: Adobe Stock

En ny strategi för svensk sjöfartstillsyn, bättre rapportering av olyckor och internationellt arbete för att höja medvetandet om sociala missförhållanden ombord. Det är några av förslagen som Transportstyrelsen lämnar till regeringen för att bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart.

De senaste årens olyckor på svenskt vatten var upptakten till det regeringsuppdrag som Transportstyrelsen nu har avrapporterat. I rapporten, som innehåller elva förslag på åtgärder, slås det fast att sjösäkerhet påverkas av fler faktorer än enbart de fysiska säkerhetsanordningarna på fartyg. Som till exempel trötthet bland besättningen, brister i säkerhetsorganisation och det systematiska arbetsmiljöarbetet, hög arbetsbelastning, maktförhållanden och det sociala samspelet ombord.

– Det är i första hand inte gällande regler som behöver förändras, utan snarare hur de i själva verket efterlevs. Det är alltid rederiets och fartygets ansvar att följa de regler som gäller, vilket merparten av svenska rederier faktiskt gör, säger projektledaren Jenny Blomberg.

Skapa en helhetsbild

Ett av förslagen är att Transportstyrelsen ska ta fram en ny strategi för svensk sjöfartstillsyn baserad på verksamhetskontroll genom systemtillsyn. I samband med det behöver det också utredas om det är möjligt för flaggstaten att återta hela eller delar av tillsynen kopplat till den så kallade ISM-koden.

– Det skulle ge en bättre helhetsbild över rederiernas verksamhet och då skulle det även bli lättare att upptäcka brister inom de delar som fortfarande är delegerade, exempelvis arbets- och levnadsvillkor för sjömän, säger Jenny Blomberg.

Rapporteringen måste bli bättre

Ytterligare en åtgärd som Transportstyrelsen föreslår handlar om att göra det tydligare för sjömän hur och när de ska rapportera om tillbud och olyckor. Transportstyrelsen vill även se över om sekretesskyddet kan stärkas för den som rapporterar tillbud, olyckor och problem kopplade till arbetsmiljön på fartyg.

– Det är nämligen en förutsättning för att tillsynen ska fungera. Trots att befälhavaren ombord enligt lag är skyldig att rapportera olyckor och tillbud till oss så är rapporteringsgraden relativt låg i dag, säger Jenny Blomberg.

En annan åtgärd som föreslås är att arbeta för att höja medvetandet kring frågor som rör arbets- och levnadsvillkor ombord på fartyg internationellt, där sociala missförhållanden generellt sett förekommer i högre utsträckning än på svenska fartyg.

Till rapporten: Redovisning av uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart

Fakta om uppdraget

  • Hösten 2020 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda hur sjöfarten kan bli mer säker, hållbar och effektiv med ett särskilt fokus på arbets- och levnadsvillkor för sjömän.
  • Bakgrunden var främst att det på senare år skett flera olyckor på svenskt vatten, men också en utredning av Transportstyrelsen från 2019. I den identifierades brister i skydd mot olyckor, undermåliga arbets- och levnadsvillkor för personal ombord på fartyg och förekomst av hierarkier, trakasserier och maktförhållanden.
  • Den 30 april överlämnade Transportstyrelsen sin slutrapport med elva åtgärdsförslag till regeringen.