Utredning av säkerhetskulturen inom Sjöfartsverkets helikopterverksamhet klar

2019-10-21

Transportstyrelsen har som en del i sin tillsynsverksamhet utrett säkerhetskulturen inom Sjöfartsverkets helikopterverksamhet. Utredningen har identifierat områden som fungerar bra och områden som behöver förbättras.

– Säkerhetskulturen är en av alla barriärer som säkerställer en hög flygsäkerhet. Då våra tidigare tillsyner indikerat att det finns svagheter när det gäller just säkerhetskulturen har vi särskilt granskat den i förebyggande syfte för att säkerställa att man åtgärdar de brister som finns, säger Anders Leufgård, sektionschef på Transportstyrelsen.

Utredningen fokuserar på hur medarbetare och chefer upplever säkerhetskulturen och baseras bland annat på intervjuer och webbenkäter.

– De förbättringsområden vi identifierat grundar sig i vad anställda på Sjöfartsverket själva svarat. Vi ser ingen omedelbar risk att flygsäkerheten äventyras. Men på sikt skulle flygsäkerheten kunna påverkas och det krävs ett fokuserat arbete av Sjöfartsverket för att förbättra säkerhetskulturen, säger Anders Leufgård.

Sjöfartsverket behöver säkerställa att det som skrivs i den styrande dokumentationen om säkerhetskultursarbetet ska kunna omsättas och tillämpas i praktiken. En återkommande upplevd brist i flera av säkerhetskultursområdena är förtroendet och tilliten mellan chefer på olika nivåer och flygande personal i organisationen.

Det finns fem helikopterbaser, från Umeå i norr till Kristianstad i söder, som är bemannade med flygande personal som arbetar dygnet runt under en femdagarsperiod, varvat med längre ledighetsperioder. Geografisk spridning och arbetsscheman är därmed en utmaning för helikopterverksamheten när det gäller möjligheten att kunna styra och leda en verksamhet på ett bra sätt och att ha en väl fungerande kommunikation och samarbete.

Samtidigt bedömer Transportstyrelsen att dokumentationen som helhet är väldigt tydlig och bra. Det framgår tydligt att flygsäkerhet är ett viktigt område och att det alltid ska prioriteras även om man behöver göra avvägningar mot ekonomi eller tillgänglighet. Det verkar också finnas en god medvetenhet inom organisationen om de förbättringsbehov som finns när det gäller säkerhetskulturarbetet. Det framgår inte minst av de förbättringsförslag som medarbetare och chefer själva lyft i utredningen.

Vad är säkerhetskultur?

Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet dvs. hur en organisation prioriterar och faktiskt arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet.

 

Till toppen