Så arbetar Transportstyrelsen med flygsäkerhet

2019-07-22

Transportstyrelsen beklagar den tragiska flygolyckan i Umeå söndagen den 14 juli, där nio människor omkom. Våra tankar går till offren och deras anhöriga.

Redan dagen efter att olyckan inträffat beslutade Transportstyrelsen om flygförbud för de två ytterligare flygplan av samma modell som finns i svenskt luftfartygsregister. Det pågår nu ett arbete där alla berörda inom luftfarten hjälps åt för att bringa klarhet i orsakerna till haveriet. Transportstyrelsen och andra berörda myndigheter arbetar intensivt för att få fram fakta. När ett haveri inträffar finns särskilda rutiner för att arbetet ska komma i gång så fort som möjligt. Transportstyrelsens roll med hänsyn till olyckan och den verksamhet som utfördes berör främst flygplanets luftvärdighet. Transportstyrelsen bistår haverikommissionen, som leder utredningen, med uppgifter om hur luftfartyget är tillverkat och underhållet.

Kompetens från hela världen bistår

Flygsäkerhetsarbetet är ett väloljat maskineri som bygger på ett system med strikta lagar och förordningar och som sköts av personer med rätt utbildning. Vi blir kontaktade av myndigheter och organisationer från hela världen som vill bistå med kompetens i utredningarbetet. Sedan olyckan inträffade har Transportstyrelsen haft kontakt med bland andra Statens haverikommission, ansvarig organisation för underhåll och luftvärdighetsgranskning av luftfartyget, ansvariga för de övriga två luftfartygen av samma typ på svenskt register, den australiska luftfartssäkerhetsmyndigheten CASA och den europeiska luftfartssäkerhetsmyndigheten EASA.

Flygsäkerheten omfattar allt ifrån konstruktion av ett luftfartyg, material, tillverkning, service och underhåll, dubbla kontroller av flygkritiska system, luftrummets utformning, drift av flygplatser, hur man får flyga luftfartyget, olika licenser, organisationstillstånd och behörigheter. Allt hänger ihop.

Gemensamt forum för flygsäkerhetsfrågor

Alla som arbetar inom luftfarten har rapporteringsskyldighet. Så fort minsta fel eller brist upptäcks ska det rapporteras, utvärderas och åtgärdas. Allvarliga fel och brister som hotar flygsäkerheten ska alltid rapporteras till myndigheter. Ju fler rapporter desto bättre för flygsäkerheten.

När det gäller specifikt allmänflyget har Transportstyrelsen och branschen ett gemensamt forum, Allmänflygsäkerhetsrådet, för att diskutera flygsäkerhetsfrågor. I rådet ingår alla berörda delar av allmänflyget. Syftet är att vi fortsatt ska kunna verka för målsättningen att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt.

När haverikommissionens utredning av olyckan kommit så långt att slutsatser kan dras, kommer detta luftfartsmyndigheterna till del. Nya åtgärder, direktiv och uppdaterade bestämmelser kan då bli aktuella i samarbete med tillverkaren och övriga berörda.

Haverikommissionens utredning kommer troligen att ta tid eftersom det är en mycket ovanlig händelse. Nu är det viktigt att den fortsatta utredningen får ta den tid som krävs där fakta får bringa klarhet.

Till toppen