Många ändrade avgifter från den 1 januari 2020

2019-12-04

Fotografi, person som kör båt.
Avgifter för personliga behörigheter inom sjöfart och luftfart sänks från årsskiftet. En avgift som istället höjs är körkortsavgiften.

Transportstyrelsen justerar ett stort antal avgifter den 1 januari 2020. Var tredje år görs en större översyn och i år är ett sådant år. Det rör sig om både sänkningar och höjningar samt en del nya avgifter, till följd av nya regler. En förändring som berör många är körkortsavgiften, som höjs med 30 kronor till 280 kronor.

Transportstyrelsen ser varje år över sina avgifter för att säkerställa att intäkter motsvarar kostnader. Eftersom branschen vill ha förutsägbara avgifter görs en större översyn var tredje år och enbart mindre justeringar mellanliggande år. I år har Transportstyrelsen gjort en sådan mer genomgripande översyn. Det är skälet till att så många avgifter ändras.

– Våra avgifter ska spegla de kostnader vi har. Vi har en löpande dialog med branschen och berättar både om hur vi sätter avgifter och vad som påverkar både prislapp och vilken typ av avgift vi beslutar. Det är ett önskemål från branschen för att de ska ha möjlighet att förutsäga vilka kostnader de kommer att få, säger ekonomidirektör Mats Ringqvist.

Sänkta avgifter på järnvägsområdet under tre år

På järnvägssidan har Transportstyrelsen upparbetat ett överskott och genomför nu därför kraftigt sänkta avgifter. Värt att notera är att sänkningen gäller tillfälligt – under en treårsperiod, och sker för att komma till rätta med överskottet. Två remissinstanser har önskat att avgiftsbefrielsen för museiverksamhet även ska omfatta den nya avgiften för tillsyn av licensinnehavare. Transportstyrelsen väljer att tillmötesgå det önskemålet.

Vi kommer att behöva införa nya avgifter för nya tillståndsformer (till följd av ny lag) i juni 2020. Det är inte möjligt att remittera de avgifterna i det här förslaget eftersom de nödvändiga politiska besluten inte är fattade ännu.

Även på luftfartsområdet kommer nya avgifter att behöva införas senare under 2020. Det handlar om nya EU-gemensamma regler för drönare, som träder i kraft den 1 juli 2020.

Både höjningar och sänkningar inom övriga trafikslag

Inom övriga trafikslag genomförs både höjningar och sänkningar av avgifterna. Sammantaget ökar avgiftsuttaget 2020 med cirka 4 procent jämfört med 2019. Den enskilda avgift som påverkar flest personer är körkortsavgiften, som höjs med 30 kronor. Det är den avgift som en privatperson betalar när man tar eller förnyar sitt körkort.

Exempel på avgifter som höjs gäller:

  • registerhållning av fartyg (sjö) och luftfartyg
  • övervakning av luftfartygs luftvärdighet
  • tillsyn av luftfartsskydd på flygplatser samt av sjöfartsskydd och hamnskydd
  • flygoperativa tillstånd för flygplan, flygfartyg och helikoptrar
  • ansökningar om undantag från lotsplikt.

Exempel på avgifter som sänks gäller:

  • registerkontroll inom luftfartsskydd
  • personliga behörigheter inom både sjöfart och luftfart
  • manuell registrering av fartygsuppgifter.

Avgifterna ses över varje år

De verksamheter inom Transportstyrelsen som i huvudsak finansieras av avgifter är tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Avgifterna ska sättas så att full kostnadstäckning uppnås. Det innebär att det, på några års sikt, ska råda balans mellan myndighetens kostnader och de avgifter som myndigheten tar ut. Beslut om avgifterna fattas av generaldirektören.

Här kan du läsa mer om våra avgifter

Till toppen