Transportstyrelsen bifaller överklagande om parkeringsavgifter i Bromma

2018-12-20

Transportstyrelsen bifaller ett överklagande och upphäver kommunens beslut om att införa parkeringsavgifter på ett stort antal av de kommunala gatorna i Bromma. Totalt handlar det om 289 lokala trafikföreskrifter.

Stockholm kommuns beslut om att införa parkeringsavgift på ett stort antal kommunala gator i Bromma har överklagats till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen avslog överklagandet och det överklagades vidare till Transportstyrelsen.

Enligt Transportstyrelsen borde kommunen ha utrett och motiverat beslutet att införa parkeringsavgift bättre. Alternativa lösningar och konsekvenser för vald lösning borde ha belysts i utredningen. I beslutet hänvisar Transportstyrelsen till att kommunen borde ta hänsyn till lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, som anger att rätten att ta ut avgift för parkering får ske i sådan omfattning som behövs för trafikens ordnande.

– Kommunen har inte motiverat sina beslut på ett sådant sätt att Transportstyrelsen kan avgöra om avgifter behövs för trafikens ordnande. Man kan förstå att kommunens intentioner är att få ökad framkomlighet och högre omsättning på parkeringsplatser för vissa trafikantgrupper. Det finns flera olika sätt för att uppnå ett sådant syfte, säger Lars Hammar, utredare på Väg och järnväg på Transportstyrelsen.

Läs beslutet här.

Se aktuella gatuavsnitt här

Till toppen