Få ändringar i årets förslag om nya avgifter

2018-06-04

Transportstyrelsen skickar nu ut ett förslag till föreskrifter om ändrade avgifter. En avgift som många betalar, och där vi föreslår en höjning, är vägtrafikregisteravgiften. Transportstyrelsen föreslår att avgiften höjs till 65 kronor per fordon för att motverka ett underskott. I övrigt innehåller förslaget få ändringar. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2019.

De verksamheter inom Transportstyrelsen som i huvudsak finansieras av avgifter är tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Avgifterna ska sättas så att full kostnadstäckning uppnås. Det innebär att det, på några års sikt, ska råda balans mellan myndighetens kostnader och intäkter från de avgifter som myndigheten tar ut.

Inför 2019 föreslår Transportstyrelsen få ändringar. Inom järnvägsområdet föreslås inga ändringar.

Höjning av vägtrafikregisteravgiften föreslås

Transportstyrelsen tar ut en vägtrafikregisteravgift av samtliga fordonsägare. Avgiften tas ut för att intäkterna ska motsvara kostnaderna för registerhållningen för fordon och fordonsägare. Intäkterna ska täcka kostnader för förvaltning och utveckling av vägtrafikregistret samt kostnader förknippade med automatiserad och manuell ärendehandläggning. Eftersom intäkterna under de senaste åren inte motsvarat kostnaderna, föreslår vi nu att avgiften höjs från och med 2019 från 50 till 65 kronor.

Mestadels sänkta avgifter inom luftfarten

Transportstyrelsen föreslår sänkta avgifter inom områdena certifikat och behörigheter, flygtrafiktjänst, farligt gods och luftfartsskydd. Till följd av ändrade regelverk föreslår vi nya avgifter inom luftvärdighet, där vi möjliggör att även intresseorganisationer utfärdar tillstånd och utövar tillsyn över fortlöpande luftvärdighet.

Få förändringar inom sjöfarten

Transportstyrelsen föreslår få ändringar inom sjöfartsområdet. Till följd av nya regler, som gör att fler fartyg än tidigare berörs av vår tillsyn, kommer dock fler fartygsägare än tidigare att betala avgifter.

Vi föreslår en ny avgift för utfärdande av certifikat om ansvar för vrak samt en ny kombination av fast och löpande avgift för tillståndsprövning och tillsyn av säkerhetsorganisationer för rederier och fartyg. Vi föreslår även lägre avgift för rapportering av mönstringsuppgifter till sjömansregistret..

Synpunkter till och med den 24 september

Vi tar emot synpunkter på förslaget till den 24 september. Därefter fattar Transportstyrelsens generaldirektör beslut om våra avgifter. De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 januari 2019.

Ta del av förslaget. Läs mer om våra avgifter.