Klartecken till elva nya forskningsprojekt

2018-12-14

Inför perioden 2019-2021 får elva forskningsprojekt på Transportstyrelsen beviljade medel på sammanlagt 15 miljoner kronor.

Inför nästa treårsperiod har elva nya forskningsprojekt beviljats budgetmedel för forskning och innovation (FoI) på myndigheten. Budgetmedlen kan sökas av samtliga avdelningar på myndigheten och fokus ligger på innovation inom Transportstyrelsens fyra målområden:

 • Våra regler är tidsenliga och möjliggör samhällets utveckling.
 • Vi har förmåga att möta teknikutvecklingen i transportsystemet.
 • Vi har säkra digitala lösningar som möter samhällets behov.
 • Vi bidrar till hållbara transporter.

FoI-projekt som fått beviljade medel 2019-2021

Sjö- och luftfart

 • Projekt TBT och biocider i båtskrov. Projektet syftar till att ta fram underlag till Transportstyrelsens arbete för att minska spridningen av TBT (Tributyltenn) och andra biocider från fritidsbåtar genom att undersöka vilken miljöpåverkan de olika metoderna för borttagande av biocidfärg ger.
 • Projekt Osynliga utsläpp från sjöfarten. Inom sjöfarten förekommer ett antal utsläpp av farliga ämnen som inte syns men som är frekventa och över tid betydande. Forskning på området behövs för att få en samlad bild av vilka dessa utsläpp är, hur de ser ut och huruvida de utgör en risk för den marina miljön, speciellt vid utsläpp i Östersjön och kustnära områden.
 • Projekt IFWHEN. Projektet syftar till att undersöka hur styrning av flygtrafiken på höjd utifrån faktiska väderförhållanden i realtid kan hjälpa till att minska flygets totala klimatpåverkan.
 • Projekt OP-FLYKLIM - Fas 2. Projektet syftar till att få fram förbättrade beräkningsmodeller av flygets miljöpåverkan i området runt en flygplats.
 • Projekt Riskbedömning av äldre piloter. Syftet med projektet är att genom bättre kunskaper om pilotpopulationens rapporterade hälsa på gruppnivå kunna göra säkrare riskbedömningar och förbättra flygsäkerheten.

Väg och järnväg

 • Projekt Medborgarnas förtroende för Transportstyrelsens myndighetsutövning. Syftet med projektet är att undersöka förtroendet för Transportstyrelsens beslut att återkalla körkort bland personer som har synfältsbortfall.
 • Projekt Utveckling av beräkningsmodeller av dynamiska kopplingskrafter. Syftet med projektet är att utveckla nya beräkningsmetoder för de dynamiska kopplingskrafter som uppstår för längre fordonståg.
 • Projekt Utveckling av metoder för att nyttja ny teknik och övervaka verkliga emissioner för fordon och maskiner vid användning. Syftet med detta projekt är att ta fram ny kunskap för att bättre följa upp regelefterlevnad och effekten av de krav som ställs.
 • Projekt Trafikmedicinsk studie om bilförares beroende och missbruk som orsak till olyckor. Projektets syfte är att generera kunskap till verksamheten regler och trafikmedicin för att se om myndighetens regler på området körkortsinnehav och beroende/missbrukssjukdom är uppdaterade och ändamålsenliga.
 • Projekt Reglering av nya former av taxi. Projektet förväntas vara till nytta för Transportstyrelsens regelutvecklingsarbete. Innovationer, nya tekniska lösningar och nya användningsområden för olika fordonsslag leder till nya transportlösningar som inte alltid faller in inom ramarna för vår nuvarande lagstiftning.

Fordonsinformation

 • Projekt Digitalisering – maximerad kundnytta och risken för digitalt utanförskap. Syfte med detta projekt är att säkerställa att implementeringen av nya digitala tjänster inte bidrar till digitalt utanförskap utan helst blir digitalt integrerande.
Till toppen