Ny modell värderar risker i farleder

2017-02-15

Hur en farled ser ut, var den går och hur lång den är kan påverka om det behövs lots ombord på ett fartyg. Nu har Transportstyrelsen tagit fram ett förslag på en modell för att analysera risker och bedöma var fartygen måste ha lots ombord.

Transportstyrelsen arbetar med att se över lotsplikten i Sverige. Syftet är att ta fram moderna, enhetliga regler som underlättar för fartyg i områden med krav på lots ombord.

En av delarna i arbetet är att ta fram en modell för analys av risker. Modellen ska vara en viktig del i bedömningen av krav på lots i ett visst område.

Transportstyrelsen har arbetat fram ett förslag på vilka parametrar som ska ingå i modellen för att bedöma var det ska finnas krav på lots. Förslaget har skickats till den referensgrupp som knutits till översynen av lotsplikten för synpunkter.

– Vi har i förslaget utgått från vad som gör att det kan finnas behov av lots. Det rör sig om allt från bredden på farleden och hur många fartyg som rör sig där till hur många slussar och broar som finns samt om leden går genom ett naturskyddat område, säger Siv Thorsköld, som leder arbetet med översynen av lotsplikt från Transportstyrelsens sida.

Referensgruppen har bland annat uppmanats att lämna synpunkter på om alla parametrar behöver vara med, om det behövs fler parametrar och om beskrivningen av parametrarna behöver ändras.

Ta del av förslaget till och läs mer om översynen av lotsplikt.

Till toppen