Felaktigheter i Dagens Nyheters artikel

2017-09-15

Dagens Nyheter publicerade under fredagen en artikel om att Transportstyrelsens tillförordnade it-direktör inte är säkerhetsprövad. Det finns uppgifter i artikeln som är felaktiga och andra som behöver förtydligas.

  • Den tf it-direktören förväntas inte hantera skyddsvärd information i sin befattning. Därför är hans tjänst inte säkerhetsklassad.
  • Uppgifter som kräver att man är säkerhetsprövad hanteras i stället av tf ställföreträdande it-direktör enligt beslut fattat av Transportstyrelsens generaldirektör.
  • Så som vi valt att fördela ansvaret innebär det att vi anser oss uppfylla reglerna som ställs i säkerhetsskyddsförordningen.
  • Den tf it-direktören har inte varit delaktig i dåvarande generaldirektören Maria Ågrens beslut att kringgå säkerhetsreglerna.

Påstående: It-direktör är en säkerhetsklassad befattning

Svar: Det är respektive myndighet som bestämmer om en befattning ska vara säkerhetsklassad eller inte. Den tf it-direktören förväntas inte hantera skyddsvärd information i sin befattning. Därför är hans tjänst inte säkerhetsklassad.

Påstående: Den tf it-direktören har varit delaktig i den dåvarande generaldirektören Maria Ågrens beslut att kringgå säkerhetsavtalet.

Svar: Det stämmer inte. It-rådet var ett rådgivande organ på myndigheten. Vid det aktuella mötet (150625) lyftes bland annat risken att inte hålla tidsplanerna. Rådet ansåg att frågan borde lyftas till generaldirektören vilket också skedde.

Det bör också nämnas att vid den aktuella tidpunkten för it-rådets möte hade Maria Ågren redan fattat beslut om ett första avsteg (150508). Därmed faller resonemanget.

Vår nuvarande tf it-direktör var inte heller en ordinarie medlem i it-rådet utan deltog som ersättare på detta möte för den dåvarande direktören för transportregisteravdelningen på Transportstyrelsen som inte kunde närvara.

Påstående: Det har funnits oro – både på it-avdelningen och på andra avdelningar – för hur de ska hantera säkerhetsrelaterade frågor där den tillförordnande it-direktören är involverad.

Svar: Det framgår tydligt av den tf it-direktörens förordnande att han inte har rätt att ta del av uppgifter som förutsätter att man är säkerhetsprövad. Den säkerhetsklassade tjänsten är i stället den som den tf ställföreträdande it-direktören har och uppgifter som kräver säkerhetsprövning ska därför hanteras av honom.

Påstående: Den tf it-direktören kan komma i kontakt med uppgifter som är belagda med stark sekretess.

Att it-direktören "kan komma i kontakt med skyddsvärda uppgifter" är ett spekulativt påstående från Dagens Nyheter utan belägg. Transportstyrelsens generaldirektör beslutade i samband med tillförordnandet om att vidta speciella åtgärder, just för att säkerställa att frågor som kräver hantering av en säkerhetsklassad tjänst hanteras av en annan och behörig person.

Påstående: Den tf it-direktören har enligt protokoll från ledningsgruppens möten hållit genomgångar om arbetet med säkerhetsrelaterade frågor.

Svar: Det är felaktigt. Några genomgångar där den tf it-direktören tagit upp hemliga uppgifter har inte hållits på ledningsgruppens möten. Däremot sker naturligtvis avrapportering kring olika projekt och dylikt som bedrivs på respektive avdelning. Och i dagsläget är projekt som syftar till att förbättra säkerheten på it-området myndighetens högst prioriterade fråga.

Påstående: DN:s källor tillbakavisar Jonas Bjelfvenstams uppgift om att den tf it-direktören som motåtgärd ska ha undanhållits skyddsvärda uppgifter under mer än ett halvårs tid.

Svar: Påståendet att det inte fungerat är ett spekulativt påstående från Dagens Nyheter som i artikeln inte leds i bevis. Vem som gör vad är reglerat i anställningsavtalen.

Till toppen