Säkerhetstillsyn

Transportstyrelsen utför säkerhetstillsyn för att behålla och helst förbättra den höga säkerhet som i dag råder inom svensk spårtrafik.

Vi tillämpar riskbedömningar när vi väljer ut vilka verksamheter som ska granskas. Därmed riktar vi säkerhetstillsynen mot:

  • verksamheter där en olycka kan få stor konsekvens och sannolikheten för att den inträffar inte är försumbar
  • verksamheter där det är hög sannolikhet för att en olycka kan inträffa och där konsekvenserna inte är acceptabla.

Tillsynens huvudinriktning är att kontrollera att verksamhetsutövarna har en fungerande säkerhetsstyrning, det vill säga att företagen själva upptäcker och korrigerar sina egna fel och brister.

Utförligare information finns i dokumentet "Strategi för väg- och järnvägsavdelningens säkerhetstillsyn mot järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare"

Transportstyrelsens säkerhetstillsyn planeras i en årlig verksamhetsplan. Vi reviderar planen varje kvartal. I revideringen vägs den planerade tillsynen mot de förslag som löpande samlas i en tillsynsbank. Det kan vara till exempel förslag som kommit till med anledning av de olyckor och tillbud som inkommit från telefonberedskapen.

Det finns väl definierade krav för den personal på Transportstyrelsen som får utföra säkerhetstillsyn.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!