Tekniskt godkännande

En ny infrastruktur eller ett nytt fordon ska vara godkänt av Transportstyrelsen innan det får tas i bruk. Detta gäller även om man har moderniserat eller byggt om ett tidigare godkänt fordon eller delsystem. Ett godkännande innebär att delsystemet i fråga får användas i Sverige. Ett godkännande gäller till dess att ett delsystem byggs om eller moderniseras. Även trafikplatsnamn kräver godkännande innan de får tas i bruk.

Transportstyrelsen godkänner delsystem för järnväg enligt vår föreskrift TSFS 2010:116, normalt ska också EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) tillämpas vid godkännandet. Transportstyrelsen har också en vägledning för godkännande TS JV 2009:002. Kommissionen har också tagit fram en rekommendation om godkännande för ibruktagande av strukturella delsystem och fordon (DV29bis EU-rekommendation 2014/897/EU). Vid godkännanden av fordon och delsystem för spårväg och tunnelbana tillämpar vi föreskriften TSFS 2010:115, men här gäller inte EU:s regler för driftskompatibilitet.

Transportstyrelsen kan godkänna delsystem när de väsentliga kraven på säkerhet, driftskompatibilitet, miljö, hälsa, tillgänglighet och tillförlitlighet är uppfyllda. Detta innebär att nya delsystem bör vara minst lika säkra som de motsvarande delsystem som är i drift vid godkännandet. Godkännandet ska också säkerställa att de olika delsystemen är driftskompatibla och kan användas tillsammans (fordon - infrastruktur - signalsystem). För delsystem för järnväg är normalt de väsentliga kraven uppfyllda när delsystemet uppfyller krav i relevanta TSD:er.

I maj 2016 antog EU ett nytt driftskompatibilitetsdirektiv EU 2016/797. Detta säger att Europiska unionens järnvägsbyrå i Valenciennes ska börja godkänna nya och ombyggda järnvägsfordon från juni 2019. Godkännandet ska gälla för trafik i ett område för användning som kan omfatta järnvägsnät i flera medlemsstater, Norge och Schweiz. Fordonen ska uppfylla EU:s relevanta TSD:er samt ett begränsat antal nationella regler. Den som söker godkännandet (t.ex. tysk tillverkare) ansvarar för att fordonen uppfyller de tekniska kraven i TSD:erna. Det är s.k. anmälda organ (Nobo) som ska granska att så är fallet. Överensstämmelse med nationella regler granskas av utsedda organ. Järnvägbyrån ska också godkänna specifikationer för markbaserade trafikstyrningssystem med ERTMS. Sverige har fördröjt implementeringen av direktivet till den 31 oktober 2020 så för fordon som behöver ett godkännande i Sverige så är det bara Transportstyrelsen som ger ett godkännande fram till dess. Efter oktober 2020 kan dock Transportstyrelsen godkänna fordon som enbart ska gå i trafik i Sverige. 

TSDGällande versionAnmärkning
Trafikstyrning och signalering (CCS)

2016/919 

Ändrat genom 2019/776

Godsvagnar (WAG)

321/2013

Ändrat genom 1236/2013, 924/2015, 2019/776

Lok och passagerarfordon (LOC&PAS) 

1302/2014

Ändrat genom 2019/776

Buller (NOI)

1304/2014

Ändrat genom 2019/774

Tillgänglighet för funktionshindrade (PRM)

1300/2014

Ändrat genom 2019/772

Energi (ENE)

1301/2014

Ändrat genom 2019/776

Infrastruktur (INF)

1299/2014

Ändrat genom 2019/776

Säkerhet i järnvägstunnlar (SRT)

1303/2014

 Ändrat genom 2019/776

Vad ska godkännas?

Följande delsystem för järnväg, tunnelbana och spårväg ska vara godkända när de används:

  • Nya fordon för spårtrafik ska godkännas av Transportstyrelsen innan de får tas i bruk i Sverige. Detta gäller även, importerade och väsentligt ombyggda fordon. Det finns vissa undantag angivna i våra föreskrifter och i TSD Godsvagnar.
  • En ny eller väsentligt ombyggd spåranläggning (spår och kontaktledning) ska godkännas innan den får tas i bruk, det finns vissa undantag för mindre ombyggnader.
  • Tekniska system (t.ex. signalsystem och tågradiosystem) godkänns inte fristående. Det är de fordon eller spåranläggningar där systemen är installerade som behöver ett godkännande. Även ombyggda tekniska system behöver ett godkännande för att ta i bruk.
  • Trafikplatsnamn. Namn och signaturer på trafikplatser i järnvägssystemet är av central betydelse för trafiksäkerheten. De används bland annat i samtal vid drift av järnvägstrafiken. Beslut om namn krävs bara innan en trafikplats inrättas på en plats där det inte tidigare funnits en trafikplats, eller om en plats ska byta namn.

Godkännanden som Järnvägsinspektionen eller Järnvägsstyrelsen utfärdat gäller, och dessa behöver inte göras om så länge man inte modifierar det godkända delsystemet.

Vilken godkännandeprocess tillämpar Transportstyrelsen?

Transportstyrelsens föreskrift om godkännande av delsystem för järnväg beskriver två olika processer. Den ena är den harmoniserade Europeiska processen med tillämpning av TSD (tekniska specifikationer för driftskompatibilitet). Denna process ska i de allra flesta fall tillämpas för järnväg eftersom nästan alla delsystem omfattas av TSD sedan 2011. Processen förutsätter att den sökande engagerar ett anmält organ. Ett anmält organ (även kallad NoBo från Notified Body) är en oberoende part som kontrollerar att delsystem och dess ingående komponenter uppfyller kraven i TSD:erna.

Hitta anmälda organ

De anmälda organen är ackrediterade för att utföra granskning av delsystem enligt en eller flera TSD:er. Alla anmälda organ är presenterade på EU kommissionens hemsida NANDO, New Approach Notified and Designated Organisations (under externa länkar till höger). Där kan man söka efter anmälda organ dels efter vilket direktiv som ska tillämpas, i detta fall driftskompatibilitetsdirektivet 2008/57/EG, och sedan vilka delsystem de är ackrediterade för.

Den andra processen är nationell och tillämpas för delsystem som baserar sig på nationella regler (till exempel system för tunnelbana och spårväg samt nationella säkerhets­komponenter). Även vissa typer av järnvägsspår och järnvägsfordon kan godkännas enligt nationella regler t.ex. modifiering av lokala banor, växlingslok och arbetsfordon.

Vid modifiering eller ombyggnad där den övergripande säkerhetsnivån kan påverkas eller är av en större omfattning bör en beskrivning av projektet skickas in till Transporstyrelsen. Vi avgör om godkännande krävs, vilken godkännandeprocess som ska tillämpas samt vilka funktioner som behöver granskas vid modifieringen. Vi granskar endast ombyggda funktioner och deras gränssnitt mot delsystemet. Är man osäker om vad som t.ex. är en större omfattning är det alltid bra att kontakta Transportstyrelsen för ett klargörande.

Vem ska ansöka om godkännande?

Sökanden kan vara den som tillverkar eller upphandlar ett spårfordon exempelvis en tillverkare eller ett järnvägsföretag. För infrastruktur kan den sökande vara den som bygger eller den upphandlande enheten, t.ex. en infrastrukturförvaltare. Den sökande ansvarar för att all dokumentation som behövs för godkännandet kommer in till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen adresserar alltid godkännandet till den sökande.

Ett godkänt delsystem får användas av alla operatörer som har tillstånd för att använda denna klass av delsystem (t.ex. spårvagn eller järnvägsinfrastruktur). Den som använder delsystemet ska följa de instruktioner för drift och underhåll samt villkor i godkännandet som gäller.

Återkallade godkännanden

Enligt järnvägslagen får Transportstyrelsen återkalla ett godkännande om:

  • Delsystemet inte längre uppfyller kraven för godkännandet t.ex. efter en modifiering.
  • Innehavaren eller användaren av delsystemet inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen eller de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Transportstyrelsen får även förbjuda eller begränsa användning av ett godkänt delsystem. Förbud och förelägganden får förenas med vite.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!