Handbrandsläckare

Vilka fartyg omfattas

Alla fartyg

Så här görs kontroll

Kontrollera att årlig kontroll utförts och att inga förändringar gjorts.

Kontrollera att vätskesläckare har genomgått 5-års service.

Kontrollera om det är släckare med separat drivgaspatron (CO2 och vissa vattensläckare) att den genomgått 10-års kontroll, provtryckning

 

Underhåll

Utförd egenkontroll kontrollera ska dokumenteras.

Kontroller förs in i fartygets underhållssystem.

Erfarenheter

Pulver i pulversläckare som suttit upphängda länge har en tendens att ”stelna”, vänd upp och ner ett antal gånger och känn att pulvret lossnar.

Rostangrepp i bottenplatta förekommer på släckare som är placerade på utsatta ställen

Allmän kondition på släckare i öppna båtar samt livbåtar kan ofta vara dålig.

Besättningen kan utföra egenkontroll - dokumentation ska finnas.

Släckare tillverkade efter 1/1 1999 ska vara rattmärkta.

Provtryckningsintervaller: 10 år på CO2-släckare. Pulversläckare och vattensläckare som är permanent trycksatta behöver inte provtryckas. Det är endast de pulversläckare och vattensläckare med separat drivgaspatron som ska testas vart 10:e år.

Service och underhåll av handbrandsläckare ska utföras enligt SS 3656 eller annan likvärdig standard. SS 3656 ställer krav på en kompetent person vid service av handbrandsläckare. Underhåll och verkstadsgenomgång ska utföras av utbildad serviceman. Verkstadsgenomgången ska utföras vart femte år för vätskesläckare och då görs en fullständig kontroll av släckarens funktion. Behållaren ska kontrolleras invändigt och släckmedel, packningar och andra slitdelar byts ut vid behov. Slangar på koldioxidsläckare ska provtryckas eller bytas ut vart tionde år dvs normalt vid verkstadsgenomgång. Exempel på godkända företag som har certifierade brandservicetekniker samt detaljkraven på utbildningen finns att tillgå på SVEBRA:s hemsida.

Övrigt

Marknaden har översvämmats med ett antal nya typer av handbrandsläckare. Det är förvirrande för en person som inte är insatt i problematiken angående vilka typer av släckare som är lämpliga i ett fartyg samt deras kapacitet. Nedan följer därför en information om beteckningar på släckare och var de är lämpliga att använda

Allmän information

Omvandlingstabell mellan tidigare och ny EN3 standard:

 

Utrymme

Gammal beteckning

Ny beteckning

Maskinrum

BE III

233BC/ 233B

Inredning

AB II

21A 183B

Kök, radio etc.

BE II

55B

 

 

 

Lastrum ro-ro

BE III

233BC

Motorlivbåt

ABE III

27A 144BC

 

Pulver eller koldioxidsläckare ska ha en kapacitet av minst 5 kg och varje skumsläckare minst 9 liter.

Släckare placerade i kök, radiohytt, vid eltavlor etc. ska vara lämplig för släckning i elektrisk utrustning. Detta ska framgå av märkning på släckaren.

Handbrandsläckare i styrmaskinrum behöver endast placeras i utrymmen där huvuddelen utav det elektriska sitter och där det finns brännbart material.

Den 1 januari 2009 trädde den internationella tolkningen till MSC/Circ.1275 i kraft vilken bl.a. kräver minst en handbrandsläckare per 250 m2 av däcksarean i publika utrymmen samt minst två handbrandsläckare i last-/pumprum

 

 

Rekommendationer, notera att det är fartygets specifika utformning som avgör hur många handbrandsläckare som behövs och hur de ska placeras.

Tabell över brandsläckare

A13:1970,
kap. 3

El-tavlor, elrum

1 st. om > 25kW  

55B

Inredning

I a- och b-fartyg4 1 st. per påbörjat 50 pass. Dock max 6 (4 st. om 1 däck).

 

I c- och d-fartyg4minst 1 st. för varje påbörjat 100-tal brutto.
I c-fartyg4minst 4 st.

21A183B

Kök

Minst 1 st.

55B

Farligt gods

Se Farligt gods/extra brandsläckare

 

Maskinrum A (förbrännings-motorer)

1 st. 233B/ BC per 300 hk (samman-lagd effekt), dock max 4 st. på a-, b- och d-fartyg.3,4

Maskinrum A (pannrum, sep.rum, brännolje-hanterings-utrymme)

Se maskinrum A + 1 st. 233B/BC som alt. till sand per eldstad.

Maskinrum (ångturbiner > 375 kW)

Se maskinrum A

Lastpumprum

 

Minst 2 st., om > 20000 brutto min. 3 st.

233B/BC

Ro-Ro lastrum

1 st. per 10 fordon, minst 3 st., max 10 st. 

233B/BC

Special category space

1 st. per 10 fordon, minst 3 st., max 10 st. 

233B/BC

Styrmaskinsrum

Krav saknas!

Arbetsutrymmen

Minst 1 st., (tankdäck).

233B/BC

Kontrollstationer

I radiohytt 1 st. i c-fartyg4.

55B

Maskinutrymmen (övriga)

Se maskinrum A


3 Har fartyget fast brandsläckningssystem i maskinrum krävs på d-fartyg en släckare,på a- och c-fartyg en släckare för vart femte påbörjat hundratal hk, dock ej mer än tre samt på b-, om maskinrummet kan beträdas, bara en släckare.
4
 De olika typer av fartyg som avses i tabellen för A13:1970, kap. 3 är:
a-fartyg = passagerarfartyg utom b-fartyg
b-fartyg = passagerarfartyg som uteslutande nyttjas i floder, hamnar, kanaler eller liknande farvatten
c-fartyg = lastfartyg med en bruttodräktighet som överstiger 300
d-fartyg = lastfartyg med en bruttodräktighet som understiger 300

 

Ver: 2017-03-16