Nya europeiska regler om certifiering av piloter och kabinbesättningar

Den 8 april 2013 började nya EU-regler att tillämpas i Sverige om pilotcertifikat och kabinbesättningsintyg samt de medicinska kraven för dessa certifikat och intyg.

Europeiska kommissionen ansvarar med stöd av EASA för den lagstiftning i form av EU-förordningar som gäller i Europa för certifiering av piloter och kabinbesättningar från och med den 8 april 2012.

Den behöriga myndigheten i varje EU-medlemsstat ansvarar för att genomföra reglerna om certifiering av piloter och kabinbesättningar, inklusive de regler som gäller för medicinsk certifiering och för organisationer, i det egna landet. I Sverige är Transportstyrelsen behörig myndighet.

Information till läkare

De nya reglerna påverkar allmänläkare som vill göra flygmedicinska undersökningar för medicinskt intyg för certifikat för lätta luftfartyg (Light Aircraft Pilot Licence, LAPL), företagsläkare som vill göra flygmedicinska undersökningar och bedömningar av kabinbesättning och utfärda medicinsk rapport för kabinbesättning, samt dig som vill utbilda dig till och verka som flygläkare.

Läs information och anvisningar för:

allmänläkare
flygläkare
företagsläkare.

Sverige tillämpar reglerna successivt

8 april 2013

EU-förordningarna med bilagor gäller från och med den 8 april 2012, men medlemsstaterna har möjlighet att genomföra en senare tillämpning för att få en successiv övergång till det nya regelverket. I Sverige tillämpas dessa regler successivt, med start den 8 april 2013.

3 april 2014

Den 3 april 2014 börjar ändring (EU) 245/2014 till förordningen att gälla i Sverige. Ändringen består i att ett antal redaktionella fel i förordningen rättats till och även att nya behörigheter införs. En ny behörighet är Instrumentbehörighet på sträcka (EIR). Det är en begränsad IR behörighet där innehavaren får flyga IFR under sträckan men måste starta och landa VFR. Teori- och flygutbildningen är kortare än ordinarie IR utbildning.

För de som har tidigare utbildning samt erfarenhet av instrumentflygning så öppnas en ny utbildningsväg – Kompetensbaserad modulkurs för flygutbildning. Utbildningen består i att instrumentflygning tillhandahålls av en IRI(A) eller FI(A) med befogenheter för detta kombinerat med flygutbildning inom en ATO. En annan behörighet är Molnflygnings-behörighet för segelflygplan (IMC).

8 april

Den 8 april 2015 började ändringen (EU) 2015/445 till förordningen att gälla i Sverige. Ändringen innehåller bl.a. lättnader för piloter som har både klassbehörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan (land) och enmotoriga kolvmotorflygplan (sjö).

Ändringen tillåter också att en sökande kan utbilda sig direkt till ett PPL på turmotorsegelflygplan.

När det gäller instruktörer så får en CRI befogenheter att undervisa för utökning av LAPL(A)-befogenheter till annan klass eller variant av flygplan. Även en CRE får göra flygprov för utökning av LAPL(A)-befogenheter till annan klass eller variant av flygplan.

Du kan läsa om fler ändringar i EU-förordningen.

Ändringen innebär också att tidpunkterna för tillämpning av regler inom vissa områden kommer att flyttas fram.

Läs mer om Övergångsperioder för regelinförandet.

EU-förordningarna

De aktuella EU-förordningarna finns tillgängliga på alla officiella språk, inklusive svenska.

Läs om EU-förordningar, godtagbara sätt att uppfylla kraven (AMC) och vägledande material (GM).

Transportstyrelsens föreskrifter

Till skillnad från JAR-regelverket är EU-förordningarna om flygbesättningar bindande med direkt verkan i alla EU-medlemsstaterna. Kraven i förordningarna tar därmed över och ersätter nationell lagstiftning när det gäller luftfartsverksamhet inom förordningarnas tillämpningsområden. Transportstyrelsens föreskrifter har och kommer att revideras i enlighet med detta.

Läs om Nya nationella föreskrifter om certifikat och utbildning

Transportstyrelsens avgifter

Introduktionen av Del FCL-certifikaten och kabinbesättningsintygen samt nya procedurer för dessa kommer att göra det nödvändigt att revidera Transportstyrelsens avgifter. Information om avgifterna kommer att publiceras här på webbplatsen.