Podatek za wjazd do strefy wzmożonego ruchu w Sztokholmie i Göteborgu

W Szwecji stosuje się system opłat za wjazd do strefy wzmożonego ruchu w Sztokholmie i Göteborgu. Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. podatek będzie obowiązywał w przypadku pojazdów zarejestrowanych zarówno w Szwecji, jak i za granicą. Wcześniej podatkiem tym objęte były jedynie pojazdy zarejestrowane w Szwecji.

Kiedy przekraczasz stację poboru opłat, przejazd zostaje zarejestrowany, a następnie zostaje wysłana faktura do zapłacenia, na adres właściciela pojazdu.

Zmiany opłat z tytułu ograniczenia zatorów w Sztokholmie

Z dniem 1 stycznia 2016r. wprowadzona zostanie zmiana w zakresie opłat z tytułu ograniczenia zatorów w Sztokholmie. Przeprowadzone zostaną następujące zmiany:

  • Opłata z tytułu ograniczenia zatorów w Sztokholmie zostanie zwiększona
  • Opłatą z tytułu ograniczenia zatorów zostanie objęta trasa Essingeleden
  • Najwyższa dzienna kwota zostanie zwiększona

Zwiększona opłata z tytułu ograniczenia zatorów w centrum Sztokholmu

Z dniem 1 stycznia podniesiona zostaje opłata z tytułu ograniczenia zatorów. Nowe opłaty za wjazd i wyjazd ze stref zatorowych w Sztokholmie będą wynosiły 11, 15, 25 oraz 35 koron w zależności od godziny przejazdu.

Trasa Essingeleden zostanie objęta opłatą z tytułu ograniczenia zatorów

Z dniem 1 stycznia trasa Essingeleden zostanie objęta opłatą z tytułu ograniczenia zatorów. Opłata wyniesie 11, 15, 22 oraz 30 koron w zależności od godziny przejazdu.

Najwyższa dzienna kwota zostanie zwiększona

Najwyższa dzienna kwota zostanie podniesiona do 105 koron za dzień i pojazd.

Celem podatku za wjazd do strefy wzmożonego ruchu jest poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrona środowiska. Wpływy z tego podatku są także przeznaczone na finansowanie infrastruktury drogowej w różnych regionach. Celem podatku za wjazd do strefy wzmożonego ruchu jest obciążenie kosztami społecznymi związanymi z intensywnym ruchem drogowym i jego negatywnym wpływem na środowisko tych, którzy się do tego przyczyniają.

Podatek za wjazd do strefy wzmożonego ruchu pobierany jest od samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów o masie poniżej 14 ton. Podatku nie płacą pojazdy służb interwencyjnych, żurawie samochodowe i autobusy o masie całkowitej co najmniej 14 ton, motocykle i motorowery.

Podatek za wjazd do strefy wzmożonego ruchu pobierany jest od pojazdów przekraczających stację poboru opłat w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 18:29. Podatek nie jest pobierany w niedziele, dni świąteczne, dni poprzedzające dni świąteczne oraz w miesiącu lipcu.

Aby podatek skutkował rzeczywistym ograniczeniem ruchu drogowego, jego wysokość jest różna w różnym czasie – w czasie i w miejscach, gdzie ruch jest najbardziej intensywny, podatek jest najwyższy.

W Göteborgu maksymalna wysokość podatku za jeden dzień i jeden pojazd wynosi 60 SEK .

 

W Sztokholmie maksymalna wysokość podatku za jeden dzień i jeden pojazd wynosi 105 SEK  

Göteborg  

 

Okresy i godziny

Kwoty

06:00–06:29 9 SEK
06:30–06:59 16 SEK
07:00–07:59 22 SEK
08:00–08:29 16 SEK
08:30–14:59  9 SEK
15:00–15:29 16 SEK
15:30–16:59 22 SEK
17:00–17:59 16 SEK
18:00–18:29 9 SEK
 18:30–05:59  0 SEK

 

Sztokholmie 

 

 centrum Sztokholmu

 

Essingeleden

Okresy i godziny

Kwoty

 

Kwoty

06:30–06:59 15 SEK   15 SEK
07:00-07:29 25 SEK   22 SEK
07:30-08:29 35 SEK   30 SEK
08:30-08:59 25 SEK   22 SEK
09:00-09:29 15 SEK   15 SEK
09:30-14:59 11 SEK   11 SEK
15:00-15:29 15 SEK   15 SEK
15:30-15:59 25 SEK   22 SEK
16:00-17:29 35 SEK   30 SEK
17:30-17:59 25 SEK  

22 SEK

18:00-18:29 15 SEK  

15 SEK

W celu uiszczenia podatku nie trzeba zatrzymywać się przy stacji poboru opłat. Przejeżdżając przez stację poboru opłat mijasz kamerę, która robi zdjęcie tablic rejestracyjnych pojazdu. Zdjęcie jest następnie wysyłane do Zarządu ds. Transportu [Transportstyrelsen] w celu identyfikacji. Następnie Zarząd ds. Transportu wysyła rachunek do zapłaty do właściciela pojazdu zarejestrowanego w Szwecji. W zakresie pojazdów zarejestrowanych za granicą Zarząd ds. Transportu współpracuje z partnerem awizacyjnym. To właśnie partner awizacyjny przesyła rachunek do zapłaty do właściciela pojazdu.

Przy przejeżdżaniu przez stację poboru opłat na rampie zobaczysz cyfrową tablicę informacyjną, na której wyszczególniona jest wysokość opłat.

Na koniec każdego miesiąca Zarząd ds. Transportu [Transportstyrelsen] wysyła rachunek do zapłaty do właściciela pojazdu zarejestrowanego w Szwecji. W zakresie pojazdów zarejestrowanych za granicą Zarząd ds. Transportu współpracuje z partnerem awizacyjnym. To właśnie partner awizacyjny przesyła rachunek do zapłaty właścicielowi pojazdu.

Na rachunku do zapłaty widnieje informacja na temat liczby przejazdów, kwota za dany dzień oraz łączna kwota do zapłaty. Dane te dotyczą poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Podatek należy uiścić na konto podatku za wjazd do strefy wzmożonego ruchu Zarządu ds. Transportu w terminie podanym na rachunku do zapłaty.

Jeśli Twoim zdaniem decyzja o naliczeniu podatku za wjazd do strefy wzmożonego ruchu jest błędna, możesz zażądać jej ponownego rozpatrzenia przez Urząd Skarbowy [Skatteverket] – mailem, faksem lub telefonicznie.

Wniosek należy przesłać na poniższy adres:

E-mail: fordon@skatteverket.se

Faks: +46 (0)10-574 51 80

Adres pocztowy:

Skatteverket
Trängselskattesektionen
701 87 Örebro
SZWECJA

 

We wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji należy podać następujące informacje:

  • numer rejestracyjny pojazdu
  • datę decyzji o nałożeniu podatku
  • przyczynę żądania ponownego rozpatrzenia decyzji
  • Twoje imię i nazwisko oraz adres.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji musi wpłynąć do Urzędu Skarbowego w ciągu 60 dni od daty wydania decyzji o nałożeniu podatku lub opłaty dodatkowej.

Naliczony podatek oraz ewentualne opłaty dodatkowe należy zapłacić pomimo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji.

Na rachunku do zapłaty podana jest łączna kwotę podatku do zapłaty. Rachunek zawiera także informację o liczbie wjazdów i wysokości podatku za dany dzień. Podatek należy uiścić na konto podatku za wjazd do strefy wzmożonego ruchu Zarządu ds. Transportu w terminie podanym na rachunku.

Miesiąc 1

Miesiąc 2

Miesiąc 3

Przejeżdżasz przez stację poboru opłat, a wszystkie wjazdy mające miejsce w miesiącu 1 są rejestrowane. Decyzja o naliczeniu podatku za miesiąc 1 jest zatwierdzana, po czym pod koniec miesiąca 2 wysyłany jest rachunek do zapłaty.

Zapłatę za wjazdy zrealizowane w miesiącu 1 należy przekazać w terminie podanym na rachunku do zapłaty.

 

Opłata za zwłokę i opłata dodatkowa w przypadku przekroczenia terminu

W przypadku niezapłacenia podatku w obowiązującym terminie właściciel pojazdu zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500 SEK.

Właściciele pojazdów z zadłużeniem z tytułu opłat i podatków za pojazdy

W przypadku zadłużenia z tytułu opłat i podatków za pojazdy w Szwecji przekraczającego 5 000 SEK i gdy od terminu płatności upłynęło co najmniej sześć miesięcy, w stosunku do pojazdu może zostać wydany zakaz użytkowania.

W Göteborgu obowiązują regulacje dotyczące kilkakrotnego wjazdu do strefy wzmożonego ruchu. Zgodnie z tymi regulacjami pojazd, który przejeżdża przez kilka stacji poboru opłat w ciągu 60 minut, płaci podatek tylko jeden raz. Wysokość podatku w tym przypadku to najwyższy z podatków naliczonych za poszczególne wjazdy.

W Szwecji opłatę infrastrukturalną można pobierać wyłącznie za przejazd np. nowo wybudowanym mostem, tunelem lub przejazdem przez góry, w celu częściowego pokrycia kosztów budowy danego obiektu. W przypadku gdy most, tunel lub przejazd przez góry zostały już wcześniej wybudowane ze środków publicznych, zgodnie ze szwedzką ustawą nie można już pobierać żadnych opłat po czasie.

Celem opłaty infrastrukturalnej jest pokrycie kosztów budowy danego obiektu infrastruktury przez jego użytkowników.

Natomiast podatek za wjazd do strefy wzmożonego ruchu ma na celu ograniczenie ruchu drogowego w szwedzkich aglomeracjach. Celem podatku za wjazd do strefy wzmożonego ruchu jest obciążenie kosztami społecznymi związanymi z intensywnym ruchem drogowym i jego negatywnym wpływem na środowisko tych, którzy się do tego przyczyniają.