Strada – informationssystem för olyckor och skador i trafiken

Fordon i stadstrafik, fotografi

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. 

Strada bygger på uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Polisen registrerar in trafikolyckor och denna registrering är rikstäckande i Strada sedan årsskiftet 2003. Större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar också in uppgifter om olyckor i vägtrafiken till informationssystemet. 

Bättre informationsunderlag från två källor

Genom Strada sammanförs uppgifter från två källor – polis och sjukvård. Det ger ett bättre informationsunderlag som bidrar till större kunskap om trafikskadade. Dels minskar det mörkertal som funnits då polisen inte känner till alla trafikolyckor (gäller framför allt oskyddade trafikanter, till exempel fotgängare, cyklister och mopedister), dels får vi en bättre bild av skadegraden genom sjukvårdens diagnoser av patienterna.  

Data från Strada

Strada är ett så kallat GIS-baserat system, vilket innebär att man i hög utsträckning använder sig av ett kartverktyg som nyttjas såväl vid registrering som vid analys av skade- och olycksdata.

Med stöd av informationen i Strada kan bland annat landets väghållare bedriva trafiksäkerhetsarbete på de platser där Strada registrering sker. Statistiken får man fram genom ett verktyg, uttagswebben, som utvecklats för att stödja det lokala trafiksäkerhetsarbetet.

Officiell statistik från polisrapporter

Sedan 2003 baseras den officiella statistiken om vägtrafikskador på den information som finns i Strada. Eftersom det i dagsläget inte finns en heltäckande registrering till Strada från sjukvården, baseras den officiella statistiken fortfarande endast på polisrapporterade olyckor. Den information som fås via sjukvården redovisas i en bilaga om sjukvårdsstatistik.

Under rubriken Bakgrund i vänstermenyn får du en kort historisk tillbakablick samt grunden för Stradas tillkomst.

Läs mer i Strada slutrapport:

STRADA slutrapport