Ansökan om yrkestrafiktillstånd

Du som söker ska uppfylla de krav som ingår i prövningen - fast etablering, krav på yrkeskunnande, gott anseende och ekonomiska resurser. 

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om trafiktillstånd. Först när avgiften är betald påbörjar Transportstyrelsen handläggningen av ärendet.

Till ansökan ska du bland annat bifoga följande handlingar:

Fysiska personer

  • En ekonomisk redovisning enligt särskild blankett.

Juridiska personer

  • För aktiebolag: en aktieägarförteckning, till exempel en bestyrkt kopia av aktieboken. Aktieägarnas person- eller organisationsnummer samt antal aktier för respektive aktieägare ska framgå.
  • Senast upprättad årsredovisning eller bokslut eller redovisning enligt särskild blankett.

Du måste betala en avgift för att Transportstyrelsen ska pröva ansökan.