Ansökan om godkännande som trafiklärare

Regler om godkännande som trafiklärare finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:65) om trafikskolor.

Till ansökan ska bifogas

Bestyrkt kopia av slutbetyg från trafiklärarutbildning, som avslutats senast ett år före ansökan. 

Ansökan ska inte göras tidigare än två veckor före avslutad utbildning.

Prövningsavgift för ansökan

En prövningsavgift tas ut, med stöd av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om din ansökan är komplett med bilagor enligt ovan, beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges ett godkännande för förar-utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.