Ansökan om godkännande som trafikskolechef

Regler om godkännande som trafikskolechef finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:65) om trafikskolor.

Till ansökan ska bifogas

Bifoga ett bevis från Bolagsverket om att sökanden inte försatts i konkurs. Beviset får inte vara äldre än tre månader.

Prövningsavgift för ansökan

En prövningsavgift tas ut, med stöd av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

Handläggning inom tre veckor

Om er ansökan är komplett med bilagor enligt ovan, beräknar vi att handlägga ditt ärende inom tre veckor.

Behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Ändamålet med behandlingen är att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges ett godkännande för förar-utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.