CE logotyp, illustration

CE-märkning

CE-märkning krävs för många produkter som kan vara farliga för användaren. CE-märket på en produkt betyder att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller EG:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket kan liknas vid ett pass. Det innebär att produkter som är CE-märkta får säljas på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan omprovningar.

Nya och importerade fritidsbåtar, vattenskotrar och viss utrustning måste enligt lag uppfylla ett antal miljö- och säkerhetskrav, se vilka produkter (fritidsbåtar m.m.) som omfattas av CE.

Vem är ansvarig för att produkten uppfyller kraven?

Den som tillverkar eller importerar en fritidsbåt som är skyldig att se till att båten uppfyller kraven. Motsvarande gäller för vattenskotrar och motorer samt utrustning såsom styrning, bränsletankar, bränsleslangar och luckor.

Den som ansvarar för att produkten uppfyller kraven ska underteckna en försäkran om överensstämmelse som ska följa med produkten. Till båtar, vattenskotrar och motorer ska dessutom levereras en bruksanvisning och till viss utrustning ska det levereras installationsanvisningar.

Läs mer om hur du gör för att anmäla en produkt som inte uppfyller kraven och hur Transportstyrelsen utför marknadskontroll och kontrollerar att kraven uppfylls.

Varför CE-märkning?

De gemensamma kraven i EES rörande båtar m.m. initierades av båtindustrin i Europa och infördes genom ett EG-direktiv 1996. Motivet var att få en gemensam säkerhetsnivå och regler som tillåter båtar att säljas utan krångel i alla länderna. Direktivet ändrades 2003.

I Sverige har dessa krav givits ut i en lag och i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2004:16). I föreskrifterna bestäms hur de olika produkterna ska förses med skylt, dokumenteras och märkas samt vilka de så kallade väsentliga säkerhetskraven på respektive produkt är.

Läs mer om vilka regler som finns för CE-märkning.

Skriv ut