CE-märkning

CE logotyp, illustration

CE-märkning krävs för många produkter som kan vara farliga för användaren. CE-märket på en produkt betyder att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller EG:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

CE-märket kan liknas vid ett pass. Produkter som är CE-märkta får säljas på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan omprovningar.

Vem är ansvarig för att produkten uppfyller kraven?

Den som tillverkar eller importerar en fritidsbåt är skyldig att se till att båten uppfyller kraven för CE-märkning. Motsvarande gäller för vattenskotrar och motorer samt utrustning såsom styrning, bränsletankar, bränsleslangar och luckor.

Den som ansvarar för att produkten uppfyller kraven ska underteckna en försäkran om överensstämmelse som ska följa med produkten. Till båtar, vattenskotrar och motorer ska dessutom levereras en bruksanvisning och till viss utrustning ska det levereras installationsanvisningar.

Läs mer om vilka produkter som omfattas av CE-märkning.

Anmäl produkter som inte uppfyller kraven

Du som är näringsidkare och tillhandahåller eller har tillhandahållit en produkt som inte uppfyller kraven, eller en produkt som är farlig på annat sätt är skyldig att göra en anmälan till Transportstyrelsen. Läs mer om hur du anmäler och hur en marknadskontroll fungerar.

Varför CE-märkning?

De gemensamma kraven i EES rörande båtar m.m. initierades av båtindustrin i Europa och infördes genom ett EG-direktiv 1996. Motivet var att få en gemensam säkerhetsnivå och regler som tillåter båtar att säljas utan krångel i alla länderna. Direktivet kompletterades med krav rörande buller och avgaser 2003. Även vattenskotrar omfattas i och med denna ändring.

I Sverige har dessa krav getts ut i en lag och i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:4). I föreskrifterna bestäms hur de olika produkterna ska förses med skylt, dokumenteras och märkas samt vilka de så kallade väsentliga kraven på respektive produkt är.

Läs mer om regler om CE-märkning.

Till toppen