Sjömärken - SSA

För att få äga en sjösäkerhetsanordning (SSA) inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon krävs det enligt sjötrafikordningen att ägaren fått ett tillstånd av Transportstyrelsen efter samråd med Sjöfartsverket.

Övergripande syfte med Transportstyrelsens tillståndshantering avseende SSA är att myndigheten vill värna om sjösäkerheten genom att bl.a. säkerställa att sjökort och verklighet överensstämmer vilket innebär att SSA ska vara rätt positionerad i förhållande till förekommande farleder, grund, vrak och andra hinder.

Ett utfärdat tillstånd från Transportstyrelsen innebär normalt att sjöfarare informeras genom en så kallad Ufs-notis (Underrättelser för sjöfarande), respektive att sjökort uppdateras av Sjöfartsverket med relevant information.

SSA indelas in i kategorierna:

  • fasta (båk, kummel, tavla, stångmärke, fläck respektive kustfyr, ledfyr, ensfyr och varningsfyr)
  • flytande (boj och prick)
  • AIS
  • virtuella

Därutöver ingår även tillfällig vrakutmärkning (kräver ej tillstånd).

Ägandeskapet av sjösäkerhetsanordning (SSA) inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon regleras enligt sjötrafikförordningen.

Norm för SSA regleras enligt SJÖFS 1979:14 avseende färg och utseende.

Transportstyrelsen normer baseras på internationell standard enligt IALA (The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).

Egenkontroll

Ägare av SSA ansvarar för att egenkontrollen genomförs med lämpligt intervall för att säkerställa den nautiska funktionen.

Genomförd egenkontroll rapporteras årligen av ägaren till Transportstyrelsen via e-post till sjofart@transportstyrelsen.se före 1 juni.

Felanmälan

Vid observation av bristfällig eller saknad utmärkning rapporteras detta till Sjöfartsverket.

Vid upptäckt av fel i Sjöfartsverkets sjökort och andra nautiska produkter meddelas myndigheten via kontaktformuläret på Sjöfartsverkets webbplats eller telefon på 0771-63 06 05.