Inflaggning

Svensk flagg står för kvalitet. Svensk flagg är mycket högt rankad internationellt och upprätthåller alltid högsta möjliga nivå. 

Det svenska fartygsregistrets anor går tillbaka till 1870, vilket gör det till ett av världens äldsta. Även den svenska sjöfartsinspektionen grundades tidigt, redan 1915. Idag ingår både fartygsregistrets och sjöfartsinspektionens funktioner i Transportstyrelsen. På Transportstyrelsen upprätthåller vi traditionen med god service genom vårt ständigt pågående arbete med att förbättra villkoren för svenska fartyg och redare.

Och svensk flagg signalerar verkligen kvalitet: Sverige finns med på Paris MOU:s liksom Tokyo MOU:s vita lista samt omfattas av den amerikanska kustbevakningens Qualship 21 Program. Sverige är också part i alla IMO:s viktiga internationella konventioner och koder för säkerhet, skydd och miljö.

Klassningssällskap

Sverige har avtal med fem av världens största och mest välrenommerade erkända organisationer, vilka, precis som Transportstyrelsen, får utöva tillsyn över och utfärda certifikat för svenska fartyg i enlighet med internationella överenskommelser (konventioner och koder) samt relevant EU-lagstiftning.

Tonnageskatt

Sverige får den 1 juli 2016 ett system för tonnageskatt som ger redaren möjlighet att förutse hur mycket skatt som ska betalas. Systemet kommer att innebära en stor förbättring för redarna.

Sjöfartsstöd

I Sverige finns ett statligt system för sjöfartsstöd. Det är ett bemanningsstöd för rederier med svenskflaggade fartyg. Sjöfartsstöd lämnas till arbetsgivare "för skatt på sjöinkomst och för arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift" (Förordning [2001:770] om sjöfartsstöd).

Flexibilitet

Förutom EU-medborgare får STCW-behörig sjöpersonal från Filippinerna och Ryssland arbeta ombord på svenska fartyg.

Transportstyrelsens service

Transportstyrelsen har en kundtjänst för sjöfart som är bemannad med erfarna inspektörer.

Teknisk support

Transportstyrelsen har en kundtjänst för sjöfart som är bemannad med erfarna inspektörer.

Registerservice

Varje fartyg har en egen kontaktperson på Transportstyrelsen som följer upp så att processen blir smidig.

Flagga in!

Här kan du läsa vilka krav som gäller, och påbörja processen med att flagga in ett fartyg.