Bakgrund

I december 1993 gav regeringen tidigare myndigheten Vägverket i uppdrag att utveckla trafikskadestatistiken för att bland annat effektivisera det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet.

Den dåvarande trafikskadestatistiken hade många kvalitetsbrister, eftersom det fanns stora mörkertal i rapporteringen. Den bristfälliga informationen om det verkliga trafiksäkerhetsläget ledde till att trafiksäkerhetsproblemen underskattades och att felaktiga prioriteringar gjordes. 

Nytt informationssystem

Avrapporteringen av regeringsuppdraget innehöll förslag om att ett nytt informationssystem för trafikskador skulle införas. Det nya informationssystemet skulle utformas med hänsyn till de krav som olika verksamheter ställer på skade- och olycksinformation. Klicka på länken nedan för att läsa en sammanfattning av rapporten "Vägtrafikens skade- och olycksstatistik"

Sammanfattning av Vägtrafikens skade- och olycksstatistik  

Stöd, underlag och minimerat dubbelarbete

Med utgångspunkt från rapporten fick tidigare myndigheten Vägverket i oktober 1996 i uppdrag av regeringen att införa ett nytt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet: STRADA. Regeringsuppdraget genomfördes i samarbete med Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens institut för kommunikationsanalys, Statistiska centralbyrån och Sveriges kommuner och landsting.

Enligt regeringens beslut skulle det nya informationssystemet utformas så att det:

  • stödjer trafiksäkerhetsarbetet på central, regional och lokal nivå
  • ger underlag som gör det lättare att vidta rätt åtgärder från trafiksäkerhetssynpunkt
  • minimerar dubbelarbete och kostnader inom offentlig förvaltning. 

Från och med 2009 har huvudmannaskapet för STRADA övergått till Transportstyrelsen. 

Startades under 1998-2000

Utvecklingen och införandet av STRADA startades under 1998–2000 då sju delprojektgrupper bildades, en för varje Vägverksregion. I varje sådant delprojekt har det ingått representanter för polis, akutsjukvård eller sjukvårdshuvudmän och väghållare. Arbetet i delprojektgrupperna har bedrivits på varierande sätt i förhållande till regionala och lokala förutsättningar, men även i förhållande till hur långt informationssystemet utvecklats. Detta har varit de grundläggande förutsättningarna för att utveckla och införa det nya informationssystemet som benämns STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Läs mer om STRADA under övriga rubriker.

STRADAs syfte förstärks av Nollvisionen

Riksdagen fattade 1997 beslut om nollvisionen, det vill säga visionen om ett framtida vägtransportsystem som inte hotar människors liv och hälsa. Beslutet har inneburit en radikal förändring av synsätt, ansvar och säkerhetsfilosofi. Nollvisionen sätter personskadorna i fokus men accepterar att olyckor sker. Detta innebär att trafiksäkerhetsarbetet måste inriktas på att minska personskadorna. Med hjälp av STRADA kan väghållarna få en bra överblick var insatser ger störst effekt och därmed minska antalet personskador. 
 

Skriv ut