Vattenskoter

Vad är en vattenskoter?

Definitionen av vattenskoter är en farkost som understiger fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter eller står på farkosten, snarare än befinner sig i den.

Vad är en allmän farled? 

Allmänna farleder är utmärkta i sjökorten. Markeringen av en farled visar var vattenvägen drar fram i förhållande till land och större öar, men visar inte farledens bredd.

Vad som skall anses vara en allmän farled beslutas av Sjöfartsverket och kungörs i Sjöfartsverkets författningssamling, Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1988:5) med tillkännagivande av beslut om allmänna farleder och allmänna hamnar.

En allmän farled kan ibland börja en bit ut i vattnet, skälet till att det är så är oftast att det ligger en hamn innanför. Enligt förordningen kan länsstyrelsen meddela föreskrifter om körning till och från allmän farled. Länsstyrelsen kan också meddela föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för användning av vattenskoter.

Kontakta länsstyrelsen i ditt län så får Du närmare information om var det är tillåtet att använda vattenskoter.

Den som kör vattenskoter utanför tillåtet område kan dömas till böter.

Regler för sjötrafiken

En vattenskoterförare måste, precis som övriga sjötrafikanter, följa de regler som finns. Det innebär att det ställs lika höga krav på en skoterförare som på en fritidsbåtsförare vad det gäller kunskaper om vilka regler som finns för det vatten man ska köra i.

Som förare av en vattenskoter i en farled bör du känna till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler och i övrigt använda ett gott omdöme hur du ska förhålla dig till annan sjötrafik.

Sjötrafikföreskrifter kan utfärdas av både Sjöfartsverket och Länsstyrelsen.

Dispens

Genom den nya förordningen ges Sjöfartsverket rätt att medge dispens i enskilda fall för användning av vattenskoter vid sjöräddning eller för annat samhällsnyttigt ändamål.

En sådan ansökan skickas till Sjöfartsverkets huvudkontor, 601 78 NORRKÖPING.

Till toppen