Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:125 om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 5 april 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-118.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv samt konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och tillhörande konsekvensutredning. Synpunkterna ska vara Transporstyrelsen tillhanda senast onsdagen den 5 april 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-118 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till
vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sara Magnusson, utredare, enhet behörigheter, 
telefon 010-495 55 06, sara.magnusson@transportstyrelsen.se

Sofi Nygren, jurist, enhet juridik, Transportstyrelsen
telefon 010-495 55 57, sofi.nygren@transportstyrelsen.se