Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2017.

Remissmaterial

Bakgrund till förslaget

Transportstyrelsen har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i form av tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning samt regelgivning inom transportområdet. Tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska finansieras genom avgifter, medan regelgivning ska finansieras genom skattemedel.
Verksamheten ska i huvudsak finansieras på ett enhetligt sätt oavsett trafikslag där Transportstyrelsen har bemyndigande att besluta om avgifter och avgiftsnivåer. Vår inriktning är att årligen se över och revidera avgifterna i syfte att uppnå självkostnadstäckning, och ett i övrigt ändamålsenligt avgiftsuttag.

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2018.

Förslagets innehåll i korthet

Järnväg

Regeringen har fattat beslut om att det ackumulerade underuttaget av avgifter inom järnvägsområdet till och med 2015 ska skrivas av. Till följd av de ändrade förutsättningarna föreslår vi avgiftssänkningar inom två olika områden. 

Luftfart

Inom luftfartsområdet är en del av de föreslagna avgiftsförändringarna anpassningar till nya regelverk. Vi föreslår sänkningar av avgifter för tillsyn av flygplatser men även för olika certifikat. Eftersom vi har kravet på full kostnadstäckning föreslår vi även en del avgiftshöjningar för att uppnå detta. Vi föreslår också justeringar i grunderna för avgiftsuttagets storlek inom olika områden som till exempel tillverknings- och utbildningsorganisationer. 

Sjöfart

Regeringen har fattat beslut om att det ackumulerade underuttaget av avgifter inom tillsyn av fartyg på sjöfartsområdet till och med 2015 ska skrivas av. Vi föreslår inga avgiftshöjningar till 2018 utan exempelvis ändringar i avgiftsstrukturen för tillsyn av fartyg vilket är till följd av ändrade regler inom området. .

Vägtrafik

Den största förändringen som föreslås inom vägtrafik avser körkortsområdet. Förslaget handlar om förändring av avgiftsstrukturen där vi ersätter dagens tolv avgifter med en avgift. Eftersom vi inom vägtrafikområdet har ackumulerade överskott fortsätter vi med avgiftssänkningar för att komma i balans. Även om vi totalt inom vägområdet har ett ackumulerat överskott är det inte tillåtet med korssubventionering mellan olika verksamheter vilket innebär att vi även föreslår höjning av avgifter inom vissa områden där full kostnadstäckning inte uppnås.

Synpunkter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2017.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till kontakt@transportstyrelsen.se eller till

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-36 i svaret.

Transportstyrelsen sammanställer och kommenterar de remissynpunkter som kommer in. Sammanställningen publiceras därefter på Transportstyrelsens webbplats. Av sammanställningen kommer följande att framgå: vem som skickat in synpunkterna, själva synpunkterna och Transportstyrelsens kommentarer. Innan sammanställningen publiceras görs en sekretessprövning, så att eventuella remissynpunkter som omfattas av sekretess inte publiceras.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Järnväg:
Erik Reuterhäll, 010-495 55 60
erik.reuterhall@transportstyrelsen.se

Luftfart:
Magnus Vik, 010-495 40 96
magnus.vik@transportstyrelsen.se

Sjöfart:
Jon Priebe, 010-495 32 04
jon.priebe@transportstyrelsen.se

Vägtrafik:
Erik Reuterhäll, 010-495 55 60
erik.reuterhall@transportstyrelsen.se

Christer Hellberg, körkort, 010-495 60 07
christer.hellberg1@transportstyrelsen.se

Charlotta Westerberg, fordonsinformation, 010-495 65 56
charlotta.westerberg@transportstyrelsen.se

Övergripande frågor:
Jasmina Hasic, 010-495 40 08
jasmina.hasic@transportstyrelsen.se