Finansiering och avgifter

Transportstyrelsen har totalt en budget på 2 583 miljoner kronor 2016.

Myndigheten finansieras enligt följande:

  • Anslag 90 procent, varav:
    • anslag till Transportstyrelsen som staten i sin tur finansierar genom att Transportstyrelsen levererar in avgifter till staten som Transportstyrelsen inte disponerar (58 procent).
    • anslag till Transportstyrelsen som staten i sin tur skattefinansierar, dvs som det inte tas ut någon avgift för (32 procent).
  • Avgifter 10 procent:
    • avser verksamhet som finansieras med avgifter som Transportstyrelsen disponerar, dvs nettoredovisar.

Från årsskiftet 2010/2011 förändrades Transportstyrelsens finansiering. Finansieringen är nu mer likformig mellan trafikslagen. Kostnaderna för regelgivning ska täckas av skattefinansierade anslag och kostnaderna för tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska täckas av avgiftsfinansierade anslag. Kostnader för myndighetens trängselskattehantering finansieras av skattefinansierade anslag.

De avgifter som tas ut för tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning betalas in till statskassan och kommer tillbaka till Transportstyrelsen som ett anslag. Myndigheten är därför i formell bemärkelse i huvudsak anslagsfinansierad, men ytterst täcks således myndighetens kostnader av avgifter som erläggs som ersättning för de uppgifter medborgare och näringsliv efterfrågar.

Myndighetens verksamhet av transfereringskaraktär, exempelvis hantering av systemet för gemensam avgift säkerhetskontroll (GAS), ingår inte i ovanstående redovisning. Myndighetens hantering av Supermiljöbilspremie och hantering av bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är också exkluderad.