Transportstyrelsen kritiserar Trafikverkets system för kvalitetsavgifter

2016-02-26

Det avgiftssystem som Trafikverket har för att minska störningar i järnvägssystemet behöver förbättras på flera punkter. Transportstyrelsen förelägger Trafikverket att ta fram en utvecklingsplan för detta samt vidta en rad åtgärder.

Kvalitetsavgifter är de avgifter som betalas av aktörer inom järnvägen som orsakar störningar, i förhållande till planerade tåg och banarbeten. Syftet med kvalitetsavgifterna är att påverka järnvägens aktörer att genomföra förebyggande åtgärder i den egna verksamheten. Avgifterna är inte skadekompenserande utan består av ett schabloniserat belopp som ska betalas av den part som orsakat störningen.

Modellen omfattar all trafik på Trafikverkets järnvägsnät och bygger på att störningsminuter och orsaken för dessa registreras i Trafikverkets system. För de störningsminuter som Trafikverket alternativt järnvägsföretagen orsakat betalas en avgift till den andra parten. Trafikverket har tillämpat kvalitetsavgifter sedan 2012. Avgifterna har successivt höjts och systemet omsatte cirka 150 miljoner kr under 2015.

Transportstyrelsen har ett ansvar för att utföra tillsyn av systemet för kvalitetsavgifter och har nu beslutat om ett föreläggande som innebär att Trafikverket måste utföra en rad åtgärder för att systemet ska bli mer ändamålsenligt.

I Transportstyrelsens föreläggande redovisas bland annat följande brister och krav på åtgärder:

  • Det är oklart vilka störningar som Trafikverket tycker ska minska. Det saknas dokumenterade analyser och mätbara mål för vilka effekter man vill uppnå med avgiftssystemet. För att få bästa möjliga effekt av systemet bör Trafikverket utforma systemet så att det i första hand minskar de störningar som regelmässigt orsakar störst samhällsekonomisk skada. Vilka dessa störningar är bör utredas. Det saknas också en modell för årlig uppföljning av effekten.
  • Det saknas mål för kvaliteten i orsakskodningen, det vill säga i registreringen av vad som orsakat en försening. Det finns risk att brister i orsakskodningen gör det svårt eller omöjligt att identifiera vilka åtgärder man ska göra för att i framtiden kunna minska störningarna. De parter som omfattas av avgiftssystemet riskerar också att få betala för felaktigt registrerade avvikelser eller höga kostnader för att bestrida felaktig kodning.
  • Trafikverket har inte gjort tillräckliga riskanalyser för hanteringen av data i systemen utifrån ett faktureringsperspektiv. Det saknas tillräckliga rutiner för att förhindra otillbörlig förvanskning av data och Transportstyrelsen önskar därför en bättre IT-säkerhet samt ett beslut om garanterad lagringstid på det data som finns i systemet.
  • Trafikverket har många idéer för hur systemet kan förbättras men det saknas en konkret och beslutad plan för utveckling. Vissa brister, till exempel otillräckligt IT-stöd, används återkommande av Trafikverket som skäl för utebliven eller begränsad utveckling. Transportstyrelsen vill se en plan som sträcker sig minst 5 år framåt i tiden.
  • I samband med granskningen av kvalitetsavgifterna har Transportstyrelsen funnit brister i Trafikverkets hantering av information i järnvägnätsbeskrivningen (JNB:n). JNB:n är ett dokument som, enligt krav i järnvägslagen, förser järnvägsföretagen med de förutsättningar som behövs för att planera trafik på järnväg.

Transportstyrelsen begär att Trafikverket gör de nödvändiga förändringarna under 2016 medan delar i föreläggandet som rör uppföljning och publicering av information i Järnvägsnätbeskrivningen sträcker sig till och med våren 2018.

Tidigare har Transportstyrelsen planerat att göra en tillsyn av nivåerna på Trafikverkets kvalitetsavgifter och att den tillsynen ska ske under 2015. Resultatet av den nu genomförda tillsynen visar att Trafikverket behöver stärka den grund som kvalitetsavgiftssystemet baserar sig på innan tillsynen av själva avgifterna kan genomföras på ett meningsfullt sätt. Transportstyrelsen kommer därför att tills vidare skjuta på tillsynen av avgiftsnivåer.

Läs hela föreläggandet "TSJ 2015-951".

Till toppen