Barlastkonventionen träder i kraft 2017

2016-09-13

Barlastvattenkonventionen träder i kraft den 8 september 2017, det meddelar FN:s internationella sjöfartsorgan IMO. Syftet med konventionen är att förhindra att farliga organismer sprids med fartygens barlastvatten. Det är nu hög tid för fartygsägare och rederier att börja förbereda sig för att kunna uppfylla de nya kraven.

Barlastvattenkonventionen träder i kraft den 8 september 2017, det meddelar FN:s internationella sjöfartsorgan IMO. Syftet med konventionen är att förhindra att farliga organismer sprids med fartygens barlastvatten. Det är nu hög tid för fartygsägare och rederier att börja förbereda sig för att kunna uppfylla de nya kraven.

När ett fartyg inte är fullastat pumpas barlastvatten (havsvatten) ombord i särskilda tankar för att stabilisera fartyget och få det att ligga tillräckligt djupt i vattnet. Med barlastvattnet följer olika levande organismer. När fartyget sedan tar ombord last släpps barlastvattnet ut i havet igen, oftast på en ny plats, och de levande organismerna sprids på så sätt runt om i världen. Det för med sig att organismer som sprids från sina naturliga områden kan hota den biologiska mångfalden på den plats där de släpps ut, och i värsta fall slå ut det lokala ekosystemet. Det kan i förlängningen leda till att sjukdomar sprids och att fiskenäring, industri och kustnära samhällen drabbas ekonomiskt.

För att hindra att organismer sprids med fartygens barlastvatten, har de länder som ingår i FN:s internationella sjöfartsorgan, International Maritime Organisation (IMO) enats kring en konvention, barlastkonventionen. I och med att tillräckligt många länder ratificerat konventionen har IMO nu meddelat att konventionen kan träda i kraft. Sverige ratificerade konventionen redan 2009.

Konventionen gäller för alla fartyg som går på internationella resor och som tar upp och släpper ut barlastvatten. Den ställer krav på att barlastvattnet ska behandlas och gränsvärden för hur mycket levande organismer som får släppas ut. Fartygen kommer att behöva ett barlastvatten­certifikat, en hanteringsplan för barlastvatten och en barlastvattendagbok.

– För att kunna uppfylla kraven, är det viktigt att fartygsägare och rederier börjar förbereda sig redan nu, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens roll kommer att bland annat vara att godkänna hanteringsplaner och kontrollera efterlevnaden av konventionen vid hamnstatskontroller.

Läs mer om barlastkonventionen och vilka krav den ställer.

Läs information från IMO om barlastkonventionen.

Till toppen