Sjöfarten måste rapportera kollektivtrafik från den 1 augusti 2012

2012-07-25

Från och med den 1 augusti 2012 omfattas även sjöfarten av kollektivtrafiklagen. Det innebär att de företag inom sjöfarten som bedriver kollektivtrafik måste rapportera in viss fakta.

Transportstyrelsen har gett ut en föreskrift kopplad till lagen (2010:1065) om kollektivtrafik som beskriver bestämmelser och allmänna råd kring anmälningsplikt och trafikantinformation – TSFS 2012:2. Föreskriften har ändrats till att också omfatta sjöfarten – TSFS 2012:72

I korthet innebär detta att från och med den 1 augusti 2012 ska företag som har för avsikt att bedriva kollektivtrafik rapportera vilka linjer det gäller och när trafiken är tänkt att börja. Även hållplatser och tidtabeller ska rapporteras. Informationen ska lämnas till Samtrafiken i Sverige AB. På deras webbplats kan du läsa mer om vad som ska rapporteras och hur den ska göras.

Ytterligare en föreskrift har gått på remiss men är fortfarande under framtagande och alltså inte beslutad. Den gällde uppgiftsskyldighet till Transportstyrelsen för att myndigheten ska kunna följa upp och utvärdera utvecklingen av kollektivtrafikmarknaden.

Läs mer om Transportstyrelsens ansvar för kollektivtrafiken.

Till toppen