Ny konvention om arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter ombord på fartyg

2012-06-07

Riksdagen och regeringen har beslutat att Sverige ska ratificera sjöarbetskonventionen, som är en ny konvention om arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter ombord på fartyg. Konventionen blir den fjärde pelaren i det internationella regelverket kring sjöfarten och påverkar därmed cirka 1,2 miljoner sjömän runt om i världen.

Sverige har nu fattat de formella besluten om att ratificera sjöarbetskonventionen, även kallad MLC (Maritime Labour Convention). Sveriges ratificeringsinstrument har även skickats till International Labour Organization (ILO).

MLC-konventionen en viktig för sjöfarten, eftersom den förväntas bli den fjärde pelaren i regelverket kring fartyg och således påverka 1,2 miljoner sjömän runt om i världen. De tre tidigare regelverken är

  • International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)
  • Internatonal Convention on Standards of Training Qualification and Watchkeeping (STCW)
  • International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)

Sverige har de senaste fem åren stöttat ratificerings- och implementeringsarbetet i ILO med biståndsmedel och gör så fortfarande i viss utsträckning. Förutom det ekonomiska stödet till ILO ingick också att under två års tid sekondera en jurist från Sjöfartsverket (senare Transportstyrelsen) för att arbeta med frågan.

Sjömän är en extra utsatt arbetsgrupp eftersom de arbetar och lever på samma ställe. I den internationella verksamhet som sjöfart är, kan det vara svårt att veta vem som egentligen har arbetsgivaransvaret. I vissa delar av världen utnyttjas och exploateras sjömännen, tvingas till tvångsarbete som kan liknas vid slaveri och överges ibland i främmande hamn. Situationen ser naturligtvis olika ut i olika länder men den nya konventionen ger hopp om att kunna nå en accepterad miniminivå för sjömännen. Dessutom ger den redarna möjlighet att kunna konkurrera på lika villkor. Unikt med sjöarbetskonventionen är dessutom att initiativet till konventionen kom från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna, vilket är ytterligare ett skäl till att konventionen förväntas få stort genomslag.

Ett fåtal ratificeringar återstår

Totalt krävs 30 ratificeringar av stater som tillsammans representerar minst 33 procent av världstonnaget för att konventionen ska träda i kraft. Flera stora sjöfartsnationer, inklusive flera så kallade bekvämlighetsflaggor, har ratificerat konventionen.

När Sverige ratificerat konventionen saknas endast ratificering av två stater. Konventionen beräknas träda i kraft 2013.

Till toppen